Idän ja lännen vaikutteita

Länsi- ja Itä-Suomen kulttuurirajalla

Päijänne on järvenä jakanut historiallisen Suo­men kahtia, se on ollut hä­mäläisten ja karjalaisten välinen raja, pelto- ja kas kikulttuurin, länsi- ja itä­murteiden, kyläyhteisöjen ja suku­yhteisöjen, ja ennen luterilaisuutta roomalais- ja kreikkalaiska­tolisen uskonnon raja.

Asikkala kuuluu länteen, hämäläiseen peltovilje­lijöiden kulttuuriin. Rautakaudella viljelijöiden vetoeläimenä ovat olleet lehmät ja vetohärät, sit­ten kyntöhevoset ja viimeisten sotien jälkeen trak­tori; koneellisen maanviljelyn alkuaika on Asik­kalan museossa nähtävänä. 

Hämäläiset asuivat tiheissä ryhmäkylissä, joita ympäröivät avoimet pellot ja niityt. Kaikki puut oli kylistä kaadettu, tuon ajan ihmiset halusivat ympärilleen avaruutta, ja puuttomissa kylissä hyönteisiäkin oli vähemmän. Talonpoika oli en­nen kaikkea kyläläinen, savolainen kaskiviljelijä suvun ja suurperheen jäsen.

Ennen isoajakoa, joka Asikkalassa alkoi 1760-lu­vulla, ei tunnettu maan yksityistä omistusta. Pellot kuuluivat kylälle, ja ne jaettiin sen mukaan, pal­jonko perheessä oli jäseniä ja työvoimaa, näin on ollut aasialaisissa agraarikulttuureissa jopa ny­kypäiviin asti.

Kaski ja pelto rinnakkain

Savolais-karjalainen kaskikulttuuri ei ulottunut Asikkalaan, vaikka Päijänteen pohjoisissa pitäjis­sä, kuten Kuhmoisissa ja Jämsässä savolaisuus on ollut vahvasti läsnä, jopa paikalliset murteet ovat savoa. Kuitenkin asikkalalaiset viljelivät paljon kaskia.  Otto Fredrik Wetterhofin pitäjänkuvauk­sen mukaan Päijänteen rannoilla rinteet oli hakat­tu kaskiksi monien peni­kulmien matkalla, ja 1830 Carl Christian Böcker kertoo, että Asikkalassa noin neljäsosa rukiista ja ohrasta saatiin kas­kia viljelemällä, myöhemmin jopa kolmasosa.

Päijänteen ympäristöpitäjissä kaskiviljely nousi huippuunsa 1800-luvulla, jolloin talot olivat saa­neet lunastetuksi maansa ja alkoivat polttaa kaskia omassa metsässään. Asikkalassakin tuli tavaksi, että vanhoille kaskimaille kuljetettiin talvikaudet puita, jotta ne voitin vuodesta toiseen polttaa uu­destaan. Monin paikoin kaskia viljeltiin niin in­nokkaasti, että joissakin taloissa pellot uhkasivat jäädä kokonaan viljelemättä.

Kuusikkokorpeen tehty huuhtakaski oli erittäin tuottoisa, 1500-luvulla käyttöön tullut juureisruis (korpiruis) oli pensastuva ja tuotti helposti yli sa­takertaisen sadon. Koivikkokasket jollaisia ylläpi­dettiin uusilla viertopuilla, olivat nekin peltoja tuottoisampia ja turvallisempiakin. Kaskivaaroilla ei viljaa uhannut halla; musta maa, kivet ja kannot va­rastoivat lämpöä ja pitivät maan kosteana. Ei­vätkä kasket vaatineet peltoviljelijän raskaita työ­kaluja, ei suuria investointeja, työvälineeksi riitti kirves ja risukarhi; sekin tehtiin paikan päällä.

Kupurasolki Hillilästä

Tapani Koskinen löysi tämän kupurasoljen vuonna 1952 Halkomäen reunasta Hillilästä. Hän oli silloin 7-vuotias.

Comments are closed.